علت آبی دیده شدن آسمان

چرا آسمان در طول روز به رنگ های مختلفی دیده می شود؟
پرتوهای خورشیدی در برخورد با موانع اتمسفری مانند:مولکول های هوا،قطرات آب،بلورهای یخ و آئروسل ها به اطراف پراکنده می شوند. در نتیجه قسمتی از انرژی تابشی خورشید به فضا باز می گردد و قسمتی از آن به سطح زمین می رسد و همین مقدار که به سمت زمین می آید جلوه زیبای آسمان را سبب می شود که میزان این تأثیر به اندازه موانع اتمسفری و طول موج امواج تابشی خورشید بستگی دارد.
فرایند پخش امواج توسط ذرات به سه طریق انجام می گیرد:
پخش رالی(Ray leigh): دراین پخش اندازه ذرات خیلی کوچک تر از طول موج تابش خورشیدی است. یعنی امواج کوتاه تر بسیار بیشتر از امواج بلندتر منعکس می شوند و به همین جهت آسمان با پخش بیشتر نور آبی به طول موج ۴/۰میکرن آبی رنگ دیده می شود.
پخش مای(Mie):دراین پخش قطر ذرات مساوی طول موج تابش خورشید است و پخش نور قرمز بیشتر صورت می گیرد. علت قرمزی آسمان در هنگام فلق وشفق عبور امواج خورشید به طور مایل از طبقات پایین جو است.قطر ذرات این لایه به علت درشتی، امواج در باند قرمز با طول موج ۷/۰میکرن را منعکس می کند.
پخش غیر انتخابی(Non selection):در این پخش ذرات درشت مانند قطرات آب به علت بزرگ بودن قطر ذره از طول موج تابش خورشید،تمام امواج را به طور یکسان باز می تابانند و سبب دیده شدن آسمان به رنگ شیری یا سفید دیده شدن ابرها می شوند.


طول موج طیف تابشی خورشید در باند مرئی بر حسب میکرن: قرمز(۷/۰) نارنجی( ۶/۰) زرد و سبز (۵/۰) آبی و بنفش(۴/۰)

پس چرا آسمان به جای آنکه بنفش باشد آبی است؟ نور خورشید اولیه در رنگ بنفش تا حدی ضعیف تر از آبی آست و بنفش کمتر از آبی به ما می‌رسد. دلیل مهمتر اینکه چشم انسان نسبت به بنفش کمتر از آبی حساس است.

 

منبع:مبانی آب و هوا شناسی د.کاویانی د.علیجانی

 موضوعات مرتبط: محیط زیست
[ چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 1:1 ] [ احمد محمدی مطلق ]
[ ]